شنبه, 02 تیر,1403

رنگ متن

اساسنامه

اساسنامه

شرکت گاز استان زنحان

(سهامی خاص )

فصل اول کلیات و سرمایه

ماده 1- نام شرکت

نام شرکت شرکت گاز استان زنجان(سهامی خاص ) است.

ماده 2- مرکز شرکت

مرکز اصلی شرکت زنجان است .

شرکت با تصویب مجمع عمومی خود می تواند برای انجام عملیات و وظایف مقرر در ماده (5) این اساسنامه  شعب یا دفاتر و نمایندگی هایی در داخل و یا خارج از کشور تاسیس نماید.

ماده 3- مدت شرکت

مدت شرکت نامحدود است .

ماده 4- سرمایه شرکت

سرمایه شرکت 685،401،000،000 ریال منقسم به  6،854،010 سهم یکصد هزار رسالی با نام بوده که تماماً پرداخت گردیده است .

سهام شرکت کلاً متعلق به شرکت ملی گاز ایران می باشد . شرکت می تواند بر حسب پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش یا کاهش دهد.

 

فصل دوم- موضوع ، حقوق و اختیارات شرکت

ماده 5- موضوع شرکت :

موضوع شرکت عبارت از :

الف ) دریافت ، توزیع خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه .

ب) حفظ ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط انتقال ، شبکه های تغذیه و توزیع گاز ، ایستگاههای تقلیل فشار ، ایستگاههای اندازه گیری ،  ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تاسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت .

ج) ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی.

د)مطالعات فنی ، مهندسی ، اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گازرسانی و ایجاد و احداث تاسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب .

ه) اهتمام لازم در نهادینه سازی نظام پژوهشی و ایجاد و تحکیم رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور دستیابی به نوآوریهای علمی و فرآوری و متناسباً پیاده سازی آنها در جهت رفع نیازهای شرکت .

و) هر گونه دیگر مرتبط با صنعت گاز موافقت مجمع عمومی .

ماده6- حقوق و اختیارات شرکت :

به منظور تحقیق اهداف و انجام عملیات و فعالیتهای مذکور در ماده (5) این اساسنامه شرکت با رعایت قوانین و مقررات کشور دارای حقوق و اختیارات لازم از جمله در موارد مشروحه زیر می باشد:

الف) انعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با موسسات و اشخاص واجد صلاحیت علمی ، فنی ، مالی و دارای توان اجرائی در مواردی که انجام عملیات و خدمات مذکور در ماده (5) ایجاب نماید ، طبق قوانین و مقررات مربوطه .

ب) خرید ، فروش ، اجاره ، استیجاره ، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیر منقول و همچنین پیش بینی ، سفارش ، تهیه و تدارک کلیه اقلام مورد نیاز از داخل و خارج و تکمیل و تعمیر انواع تاسیسات و تجهیزات مربوط به شرکت جهت نیل به اهداف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

ج) انعقاد قرارداد خرید گاز طبیعی از هر عرضه کنندگان مجاز و عقد قرارداد با متقاضیان استفاده از گاز طبیعی .

د) گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقیقی به منظور تامین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت  با رعایت قوانین مربوطه پس از تصویب مجمع عمومی

و) شرکت می تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث به مورد اجرا ء بگذارد.

ز) تحصیل و تملک اراضی مورد نیاز برای عملیات جاری و توسعه های بعدی شرکت با رعایت مقررات اساسنامه شرکت توزیع گاز ایران و قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و سایر قوانین موضوعه

ح) تحصیل و تملک و واگذاری  حق استفاده و ثبت پروانه های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری ، اختراعات ، طرح ها و روشهای مورد نیاز برای انجام عملیات مندرج در موضوع شرکت .

ط) ایجاد شرکت های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی ها و یا انحلال انها پس از تصویب مجمع عمومی.

ی) شرکت از کلیه مزایا و معافیتهایی که به موجب اساسنماه شرکت توزیع گاز ایران و قانون اساسانامه شرکت ملی گاز ایران برای شرکت های فرعی مقرر است برخور دار می باشد.

ک) شرکت مجاز است نسبت به فروش کالای اسقاط ، مازاد و اختصاصی که در اختیار دارد حسب مقررات و ضوابطهای مربوطه اقدام نماید.

ل ) خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی .

م) برنامه ریزی جهت جذب نیروی انسانی به منظور تامین و تجهیز احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کار آموزی کارکنان جهت ارتقاء سطح اطلاعات علمی و تخصصی ، فنی و اجرائی آنها و اعزام کارکنان به ماموریتهای اداری و آموزشی و اعطای پاداش و تشویق کارکنان حسب کارآئی آنان طبق مقررات مربوط.

ن) اعمال هرگونه حقوق و اختیاراتی که مجمع عمومی شرکت طبق مقررات این اساسنامه به آن تفویض نماید.

فصل سوم ارکان شرکت

ماده 7- ارکان شرکت :

شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

 1. مجمع عمومی
 2. هیات مدیره و مدیر عامل
 3. بازرس

ماده 8- مجمع عمومی

الف) نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیات مدیره شرکت توزیع گاز ایران می باشد.

ب) ریاست جلسات مجمع عمومی بر عهده رئیس هیات مدیره شرکت توزیع گاز ایران و در غیاب ایشان با نائب رئیس هیات مدیره شرکت مذکور خواهد بود.

ج) مجمع عمومی عادی در تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر صورتهای مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و تا مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده تشکیل می گردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه می یابد.

تبصره : علاوه بر موارد مذکور در بالا ممکن است مووضعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع قرار گیرد.

د) دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق الاده از طرف رئیس هیات مدیره بعمل می آید. در صورتیکه رئیس هیات مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی خواهد نمود.

و) اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت می تواند به دعوت رئیس مجمع بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

ز) حدنصاب برای تشکیل جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات  آن طبق مقررات اساسنامه شرکت توزیع گاز ایران در مورد جلسات هیات مدیره آن می باشد.

ح) دبیر (منشی ) مجمع عمومی توسط مجموع عمومی انتخاب می گردد.

ط) صورتجلسه  مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضاء رئیس و سایر اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت در پرونده مخصوص نگهداری شود.

ماده 9- وظایف مجمع عمومی :

 1. وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است :

الف ) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و حساب سود و زیان  و سایر صورتهای مالی سال گذشته با توجه به گزارش سالیانه هیات مدیره و گزارش بازرس . گزارش سالیانه  هیات مدیره و تراز نامه و حساب سود وزیان و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه همراه با دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.

ب) بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت ، بودجه پیشنهادی مربوط به تشکیل مجمع در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.

اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین احتیاجات و  مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د) انتخاب  ، عزل و قبول استعفای مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره .

انتخاب بازرس با رعایت قوانین جاری کشور .

و) تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرس

ز) اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور .

ج) تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.

ط) تصویب نمودار کلی سازمان شرکت.

ی) اخذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت به پیشنهاد هیات مدیره

ک) اخذ تصمیم در خصوص پیشنهادات هیات مدیره مربوط به انعقاد هر گونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکتهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ل) بررسی پیشنهادات واصله در مورد تعدیل تعرفه های گاز طبیعی و تصویب و یا عنداللزوم کسب مجوز از مراجع ذیربط.

م) تصویب فروش اموال غیر منقول

ن) اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

2) وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :

الف ) تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .

ب) اجازه تاسیس شرکتهای فرعی و وابسته  وشعب و نمایندگیها و یا برچیدن آنها در داخل و خارج از کشور

چ) انحلال و یا ادغام شرکت .

ماده ١٠ - هیأت مدیره:

الف( هیأت مدیره از ٣ یا ۵ عضو اصلی تشکیل می شودکه یک نفر از آنان رئیس، یک نفر نایب رئیس هیأت مدیره خواهند بود. مدیرعامل از بین اعضای اصلی انتخاب می شود. مجمع عمومی می تواند حداکثر دو نفردیگر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب نماید  تا به دعوت رئیس  جلسه هیأت مدیره در غیاب اعضای اصلی بجای آنان در جلسات هیأت مدیره انجام وظیفه نمایند . رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بنا به تصمیم مجمع عمومی منصوب می گردند.

ب( مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می شوند و در پایان

مدت عضویت هیأت مدیره تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

تبصره : مدیرعامل در پایان دوره دو ساله ، با تصویب مجمع عمومی شرکت توزیع گاز ایران فقط به مدت دوسال دیگر می تواند در سمت فوق ابقاء گردد.

ج( در پایان مدت عضویت هیأت مدیره و تا وقتیی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است اعضای هیأت مدیره با اختیارات قبلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده ١١ - جلسات و تصمیمات هیأت مدیره:

الف) جلسات هیأت مدیره به دعوت و حضور رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیأت مدیره و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضاء هیأت مدیره تشکیل می شود.

ب) جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ٣ نفر از اعضاء اصلی و علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات با سه رأی موافق قابل اجراء میباشد.

ج) اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهند نمود و در غیاب هر یک از اعضاء اصلی یکی از اعضاء علی البدل به دعوت رئیس جلسه به جای عضو غایب دارای حق رأی می باشد.

د) تصمیمات هیأت مدیره و خلاصه مذاکرات آن پس از تصویب به امضای حاضرین در جلسه خواهد رسید وتوسط یکی از کارکنان واجد صلاحیت شرکت که بعنوان دبیر به پیشنهاد مدیرعامل توسط هیأت مدیره انتخاب خواهد شد در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و به امضاء مدیر عامل ودبیر هیأت مدیره می رسد.

ماده ١٢ - وظائف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت می باشد . اختیارات و وظائف هیأت مدیره از جمله شامل موارد مشروحه زیر است:

الف)  اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب) رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت  و تهیه گزارش هیأت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.

ج(  رسیدگی به بودجه تفصیلی شرکت  و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شده باشد.

د) تهیه برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برا ی تسلیم به مجمع عمومی جهت تصویب.

ه( اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت .

و( بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

ز ( اخذ تصمیم نسبت به کلیه طرح ها و برنامه ها و هرگونه اقدام دیگری که برای انجام عملیات موضوع شرکت  لازم و مقتضی باشد.

ح (  اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادا ت هر یک از اعضای هیأت مدیره که برای حفظ حقوق ومنافع شرکت  لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

ط)  اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات کشور

ی ) مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی و ایمنی و لزوم رعایت ضوابط واستانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری، نگهداری تأسیسات و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی.

ک ) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت  از لحاظ علمی، فنی واقتصادی و آوشش در افزایش استفاده از روشهای پیشرفته در طراحی، ساخت و اجراء طرحهای توسعه ای.

ل ) اهتمام و کوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت  و افزایش بهره وری نیروی انسانی.

م) کوشش در اداره امور شرکت  بر مبنای بنگاههای اقتصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری صنعتی.

ماده ١٣ - وظایف و اختیارات مدیر عامل:

مدیر عامل بعنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت  مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت  می باشد و برای اداره امور شرکت  و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگی شرکت  را در مقابل کلیه مقاما ت قضایی و کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.

مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت  به مسئولیت خود تفویض نماید تا اداره عملیات مختلف شرکت  را که باین طریق به آنها محول میگردد زیر نظر مستقیم وی بر عهده گیرند.

اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:

الف)  استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارآنان و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارآنان شرکت  طبق مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت  توزیع گاز ایران.

ب) باز کردن حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانکها و مؤسسات مالی شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور ، در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای عالی رتبه شرکت  ترجیحاً مدیر مالی عمل خواهد شد . مدیرعامل می تواند حق امضای خود را به هر یک از کارمندان شرکت  به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.

ج) تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت .

د)تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت  در حدود تشکیلات و سازمان آلی شرکت .

ه)اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت  وشرکت های فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت  و شعب و نمایندگیها و مؤسسات تابعه شرکت .

ماده ١۴ - حق امضاء:

الف) کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حق ی از طرف شرکت  باشد باامضای مدیرعامل و مهر شرکت  و یکی از اعضای هیأت مدیره که بر حسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر میباشد . مدیرعامل و عضو صاحب امضاء هر یک می توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت  به تشخیص و مسئولیت خود پس از اطلاع هیأت مدیره واگذار نمایند.

ب)مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت  غیر بند(الف ) فوق با امضای مدیر عامل و مهر شرکت  و یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند صادر می شو د . مدیر عامل می تواند حق امضای خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت  واگذار نماید.

ج)  نوع قراردادها ، اسناد، مکاتبات و اوراقی که طبق بند (الف) و بند (ب)  این ماده باید به امضاء برسد، به موجب مقررات و دستورالعملهایی که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده ١۵ - بازرس:

بازرس قانونی شرکت  طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد.

ماده ١۶ - وظایف بازرس:

وظایف بازرس به قرار زیر می باشد:

الف) تطبیق عملیات شرکت  با برنامه و بودجه مصوب.

ب) رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت  و تصدیق مطابقت آنها با دفاتر شرکت  و تهیه گزارش عملیات شرکت  برای تقدیم به مجمع عمومی گزارش مزبور باید لااقل بیست٢٠ ) روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیر ماه هر سال تشکیل می شود، نسخه ای به رئیس هیأت مدیره و نسخه دیگری به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیأت مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت  به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ج) مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

د)  بازرس موظف است در هر مورد که  لازم باشد مراتب را به هیأت مدیره و مجمع عمومی کتباً گزارش دهد.

ماده ١٧ – حدود اختیارات بازرس:

الف ) بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت  را دارد.

ب) بازرس می تواند نظریات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل اطلاع دهد و از مدیر عامل بخواهد اطلاعات و مدارک را در اختیار وی بگذارد.

ج)  اجرای وظایف بازرس که  بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت  گردد.

فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ١٨ - سال مالی:

سال مالی شرکت  از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه  می یابد و کلیه دفاتر شرکت  به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شو د . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت  و گزارش هیأت مدیره باید لااقل سی) 30) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرسان تسلیم شود.

ماده ١٩ - ترازنامه:

در ترازنامه اقلام دارائی شرکت  به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می شو د . مطالبات  مشکوک به ارزش احتمال ی روز تنظیم ترازنامه احتساب می گرد د . اقلام سوخت شده نباید جزو دارائی شرکت  منظور شود.

ماده ٢٠ - استهلاک، ذخیره عمومی و اندوخته ها:

میزان استهلاک نسبت به انواع داراییهای شرکت  همچنین میزان ذخیره عمومی و اندوخته های دیگرشرکت  تابع مقررات اساسنامه شرکت  توزیع گاز ایران و قانون اساسنامه شرکت  ملی گاز ایران خواهد بود.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده ٢١ – مقررات و آیین نامه های شرکت  و تأمین رفاه کارآنان آن:

الف)  شرکت  طبق اساسنامه شرکت  توزیع گاز ایران و قانون اساسنامه شرکت  ملی گاز ایران از کلیه مزایا و معافیتهائی که در قانون اساسنامه شرکت  ملی نفت ایران مقرر گردیده است برخوردار می باشد.

ب) معاملات و قراردادهای شرکت  به موجب آیین نامه معاملات شرکت  ملی نفت ایران و سایر قوانین ومقررات مربوط انجام می شود.

ج( آیین نامه ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی و پس انداز، ما لی، فنی، مهندسی، حسابداری و حسابرسی و معاملات و سایر آیین نامه ها و مقررات شرکت  توزیع گاز ایران و شرکت  ملی گاز ایران در شرکت  لازم الاجراء است. در مواردی که برای حسن انجام امور شرکت  آیین نامه ها و مقررات خاصی مورد نیاز باشد و یا آیین نامه ها و مقررات شرکت  تو زیع گاز ایران و شرکت  ملی گاز ایران قابل انطباق با احتیاجات شرکت  نباشد هیأت مدیره می تواند موضوع را بررسی و پیشنهادات لازم را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نماید.

د(شرکت  در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارآنان خود وکمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام بعمل خواهد آورد.

ماده ٢٢ - موارد پیش بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق اساسنامه شرکت  توزیع گاز ایران و قانون اساسنامه شرکت  ملی گاز ایران یا قانون تجارت و اصلاحیه های آن عمل خواهد  شد.

ماده ٢٣ - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر (23) ماده و (1) تبصره می باشد در تاریخ 8/6/77 در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت که به تصویب و در تاریخهای 21/4/83 ، 2/11/84 ، 26/1/86 ، 20/3/86 ، 7/11/86 ، 18/8/89 و 22/9/90 نیز موادی از آن توسط مجمع عمومی اصلاح گردید.

(1- تاریخ تغییرات :  21/4/83   ماده مورد تغییر : طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/4/83 مواد 2و5و6و8و9و10و11و12و13 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه ومرکزیت اصلی شرکت اصلاح گردید.

2- تاریخ تغییرات :  18/08/89 ماده مورد تغییر : طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/89  بند " ج " ماده (8) و بند "ب " ماده (16) اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

3- تاریخ تغییرات :  22/09/90 ماده مورد تغییر : طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/90 ، ماده 1، ‌ماده 4 ، بند ز ماده 6 ، بندی ی ماده 6 ، بند الف ماده 8 ، بند ب ماده 8 ، بند ز ماده 8 ، ماده 20 ، بند الف ماده 21 ، بند ج ماده 21 ، ماده 22 ، بند ب ماده 5 ، بند ب ماده 10 و بند الف ماده 13 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.) تاریخ بروز رسانی 1396/06/12

 • تاریخ انتشار :
 • 12 شهریور 1396
 • واحد روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
آخرین اخبار
در سال 1402صورت گرفت؛ بخشودگی 680 میلیون تومان گاز بهای مدارس استان زنجان
در سال 1402صورت گرفت؛  بخشودگی 680 میلیون تومان گاز بهای مدارس استان زنجان مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان از بخشودگی 680 میلیون تومانی گاز بهای مدارس استان زنجان به علت رعایت اصول صحیح مصرف خبر داد.
1403/03/30
با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز صورت گرفت؛ آغاز عملیات احداث تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی روزمینی گازطبیعی مایع در یک واحد صنعتی بزرگ کشور
با حضور معاون وزیر نفت در امور گاز صورت گرفت؛ آغاز عملیات احداث تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی روزمینی گازطبیعی مایع در یک واحد صنعتی بزرگ کشور پروژه احداث تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی گازطبیعی مایع (LNG) که برای نخستین بار در سطح کشور در استان یزد اجرایی می‌شود، از دستاوردهای بسیار مهم و راهبردی دولت سیزدهم است.
1403/03/30
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت به مقام شهدای گمنام زنجان ادای احترام کرد
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت به مقام شهدای گمنام زنجان ادای احترام کرد علیرضا علیان‌نژاد، مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت به همراه مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان و هیأت‌ همراه با حضور در مرقد مطهر شهدای گمنام در (مجموعه گاوازنگ زنجا ...
1403/03/27
پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به مناسبت عید سعید قربان
پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به مناسبت عید سعید قربان رحیم سلیمانی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با انتشار پیامی فرارسیدن عید سعید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت.
1403/03/27
در سال گذشته صورت گرفت؛ برگزاری 56 ملاقات مردمی در شرکت گاز زنجان
در سال گذشته صورت گرفت؛ برگزاری 56 ملاقات مردمی در شرکت گاز زنجان رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان از برگزاری 56 جلسه دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی با مدیر عامل شرکت در سال گذشته خبر داد.
1403/03/23
مدیرکل دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت: آموزش نیروی انسانی مهمترین هدف وزارت نفت در ایجاد سلامت اداری است
مدیرکل دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت: آموزش نیروی انسانی مهمترین هدف وزارت نفت در ایجاد سلامت اداری است مدیرکل دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت، با تاکید بر آموزش مستمر کارکنان اداری، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز تخلفات اداری در کشور، عدم آشنایی کارکنان به مسائل اداری و قو ...
1403/03/23
توسط معاون حقوقی مدیرکل دفتر هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت؛ دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای کاهش تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت برگزار شد
توسط معاون حقوقی مدیرکل دفتر هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت؛ دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای کاهش تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت برگزار شد دوره آموزشی آشنایی با راهکارهای کاهش تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت توسط معاون حقوقی مدیرکل دفتر هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت با حضور مدیران و مسئولان شرکتهای تابع وزارت نفت در ...
1403/03/23
در راستای جذب نیروی متخصص؛ برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز پیمانکاران طرف قرار داد شرکت گاز زنجان توسط سازمان فنی و حرفه ای استان
در راستای جذب نیروی متخصص؛ برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز پیمانکاران طرف قرار داد شرکت گاز زنجان توسط سازمان فنی و حرفه ای استان مدیربهره‌برداری شرکت گاز زنجان با اعلام این خبر گفت: شرکت گاز زنجان در راستای کمک به پیمانکاران صنعت گاز در زمینه تامین نیروی مختصص و آموزش دیده با عقد تفاهم نامه‌ای از ظرفیت‌های سازمان فنی و حرفه ای ...
1403/03/22
s