سه شنبه, 01 خرداد,1403

رنگ متن

مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی
شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن

- هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری انشعاب و یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید. 

تبصره: مدارک مورد نیاز
أ) رویت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن
ب) تاییدیه سازمان نظام مهندسی و یاسایر مراجع ذیصلاح
ج) تاییدیه سازمانهای ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفه
د) در موارد خاص که احراز شرایط مصوبات قانونی مستلزم رویت/ اخذ مدارکی ویژه می باشد طبق ضوابط اقدام می گردد.

- شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست، بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور/ ایستگاه، نوع تعرفه، هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی" را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور/ ایستگاه، نوع مصرف، محل نصب کنتور و رگولاتور/ ایستگاه گاز قطعی خواهد بود.

تبصره: در تغییر کاربری, عندالزوم اخذ تاییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی می باشد.

- برقرار انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی, ایمنی و اقتصادی " این مجموعه امکان پذیر باشد.

تبصره: در صورت عدم وجود امکانات لازم و محدودیت اقتصادی و بنا به تشخیص شرکت، متقاضی می تواند با تایید هیات مدیره شرکت گاز استانی و قبولی کلیه مسئولیت ها، زینه ها و اخذ مجوز های لازم نسبت به اجرای خط انشعاب اختصاصی اقدام نماید، مشروط به آنکه عملیات اجرایی توس گروه/ شرکت پیمانکاری مجاز طبق استانداردها و ضوابط فنی، ایمنی و با نظارت شرکت های گاز استانی انجام و تحویل شرکت گردد. در این صورت پس از تزریق گاز و تحویل، خط انشعاب تا حداکثر ظرفیت خط طبق مقررات شرکت خواهد بود. ضمناً ما به التفاوت برآورد هزینه خط انشعاب فوق الذکر ( در مورادی که بصورت مشترک با سایر مشترکین شهری و روستایی و صنعتی اجرا گردیده) و برآورد هزینه خط انشعاب اختصاصی متقاضی بر اساس برآورد مورد تایید هیات مدیره شرکت گاز استانی که قبل از اجرا به متقاضی اعلام شده، با گاز بهای متقاضی تهاتر خواهد شد. 

- برقراری انشعاب در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می باشد.

تبصره: هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصراَ متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب و صدور قبض دریافت وجه بنام متقاضی و همچنین برقراری انشعاب دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای نامبرده نسبت به ملک نخواهد بود.

ضوابط واگذاری انشعاب/ اشتراک: 
- به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود. در صورت درخواست متقاضی/ متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد .

- واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک / مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد.

- در مجتمع های مسکونی / تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک / واحدها بلامانع است.

- واگذاری اشتراک مستقل به واحد های صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری ( شهرکها / مجتمعهای مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که که شبکه داخلی شهرک توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استاندارد های شرکت ملی گاز ایران اجرا و تحویل شرکت های گاز استانی / شهری گردد بلامانع می باشد.

تبصره1: شرایط تحویل شبکه های داخلی مجتمع ها مطابق فرم مربوطه " با مشخصات مندرج در بند (6،4) این مجموعه می باشد.

تبصره2: در صورت درخواست متقاضیان، طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت بلا مانع می باشد.

 
5،2،2. واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد یا ترکیبی از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد در صورت درخواست متقاضی/ متقاضیان بلا مانع است.

6،2،2. واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها، گاراژها و ... با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد .

7،2،2. استفاده چندواحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد. 

تبصره1: نصب دستگاه اندازه گیری برای تفکیک اشتراک یک/ چند واحد در محل ایستگاه تقلیل فشار با رعایت ضوابط فنی و ایمنی بلامانع است. ظرفیت ایستگاه هر اشتراک مجزا معادل ظرفیت کنتور مناسب مصرف واحد/ واحدهای مربوطه خواهد بود.

تبصره2: زمین مورد نیاز ایستگاه مربوطه طبق استاندارد های شرکت ملی گاز توسط متقاضیان تهیه و به شرکت گاز صلح بلاعوض گردد.

تبصره3: هزینه تمام شده ایتسگا تقلیل فشار به تناسب میزان درخواست متقاضی نسبت به ظرفیت ایستگاه پرداخت می گردد. سهم پرداخت شده توسط متقاضی می بایست به شرکت صلح بلاعوض گردد.

تبصره4: در صورتی که بر تامین نیاز آتی و بنا به درخواست شرکت، متقاضی/ متقاضیان تمایل به نصب ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت بالاتر از نیار خود را داشته باشند با صلح بلاعوض آن به شرکت، سهم مازاد بر نیاز متقاضی/ متقاضیان پس از راه اندازی در قالب گاز بهای همان واحد/ واحدها در قبوض گاز لحاظ و کسر خواهد شد.

8،2،2. تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس در صورت اخذ ما به التفاوت هزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع هزینه های برقراری انشعابات قبلی " به نرخ روز" و بالعکس بلامانع است.

تبصره1: در تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس اقاله قرارداد/ قراردادهای قبلی به درخواست مشترک و واگذاری یک/ چند اشتراک بر اساس شرایط جدید و نرخ روز بلامانع است.

تبصره2: در مورادی که برخی واحدهای مصرف کننده، متقاضی اشتراک جداگانه حسب بندهای (2،2،2) و (2،2،5) و(2،2،7) می باشند واگذاری اشتراک مستقل با اخذ هزینه برقراری انشعاب ( بدون احتساب سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی) مشروط به آنکه " تعداد واحد" و " ریر بنای" اشتراک قبلی اصلاح گردد و در صورت نیاز به اصلاح ظرفیت کنتور/ ایستگاه، مطابق جدول شماره یک کوضوع بند( 4،2،3) اقدام می گردد.

تبصره3: در مورادی که ادامه بهره برداری از انشعاب مستلزم تدوین الحاقیه و یا تغییراتی در مفاد پیمان فروش گاز طبیعی گردد، تمدید قرارداد صرفاً با استفاده از فرم پیمان فروش گاز طبیعی مندرج در فصل ششم( ضمائم) این مجموعه که به امضاء طرفین رسیده باشد انجام می گردد.

تبصره4: واگذاری اشتراک به متقاضیانی که ترکیبی از واحدهای مسکونی و سایر مصارف می باشند، صرفاً با لحاظ نمودن تعداد واحد/ واحدهای مسکونی بر اساس مستندات، اشتراک پذیری با تعرفه خانگی بلا مانع است.

9،2،2. در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحد های باقیمانده ( واحدهای تجمیعی) با ارائه تاییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.

تبصره: در حالتی که تقلیل ظرفیت کنتور یا ایستگاه، مورد نیاز باشد، طبق بند (3،1،3) قرارداد تعدیل می شود، لیکن هیچ گونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد.

شرایط بهره برداری از اشتراک گاز و روش محاسبه خسارت و آسیب:

1،3،2. اشتراک هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای اشتراک شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد. اشتراک گاز را نمی توان به خارج از محدوده اشتراک منتقل نمود و یا امتداد داد.

 2،3،2. در صورتیکه مشترک از محدوده اشتراک خود اقدام به لوله کشی به خارج از محدوده اشتراک خود نماید، گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن به تشخیص شرکت مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز، ارائه تاییدیه سازمان نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح و پرداخت هزینه های متعلقه نظیر هزینه های قطع و وصل و مابه التفاوت بهای گاز مصرفی دوره مزوبر با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محایبه و از مشترک / مصرف کننده دریافت می گردد.

تبصره: درصورتیکه شخص بدون پرداخت هزینه برقراری انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز از گاز نماید، به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوبه 1396 و همچنین آئین نامه مربوطه، علاوه بر جبران خسارت های وارده شخص مذبور به منظور تعقیب کیفری به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی خواهد شد، دستورالعمل نحوه محاسبه گاز سرقتی در فصل 6 آمده است.

3،3،2. تامین زمین و احداث ابنیه و حصار، آب، خط تلفن آزاد مستقل، برق، تجهیزات اطفاء حریق و آماده سازی محل نصب ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار در مکان مناسبی که حتی المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تایید شرکت باشد بر عهده متقاضی/ مشترک می باشد.

تبصره: نصب سیستم کامل مانیتورینگ اعم از اجرای کانال، کابل کشی و نصب تجهیزات حداکثر سه ماه پس از راه اندازی ایستگاه توسط مشترک اجرا و تحویل شرکت می گردد. 

4،3،2. مشترک به هیچ عنوان حق ندارد لوله رابط و کنتور / ایستگاه اندازه گیری را جابجا نماید. چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد، هر گونه جابجایی بایستی با اطلاع شرکت و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی/ مشاورین ذیصلاح و با هزینه مشترک صورت پذیرد. 

5،3،2. چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک / مصرف کننده خسارت وارد گردد ترمیم آن از سوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های خسارات وارده بر اساس قیمت تمام شده و با احتساب هزینه بالاسری انجام خواهد شد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد. بدیهی است درصورت قطع گاز، پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است. 

6،3،2. مامورین شرکت مجازند برای قرائت، کنترل و کسب اطلاع از وضعیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری واقع در ملک مشترک با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید اقدام نمایند و مشترک متعهد است که برای انجام این بازدید تسهیلات لازم را فراهم نماید. چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.

7،3،2. مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاههای اندازه گیری و تنظیم فشار، حریق و یا نشت گاز را فوراً به اطلاع شرکت رسانیده و هر گونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را که به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.

8،3،2. مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان / بنا هماهنگی لازم را با شرکت در جهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد. در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهده مشترک و یا مالک فعلی ملک می باشد .

مسئولیت اجرا، بهره برداری، لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک:

شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد. مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی، نصب تجهیزات مربوطه، بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی مربوطه را رعایت نماید چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره1: مشترکینی که گاز تحویلی به آنها بنا به نیاز و نوع مصرف متقاضی فاقد موارد افزودنی بودار کننده می باشد موظفند در بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط ایمنی موبوطه را رعایت نمایند.  

تبصره2: مشترک مکلف است " پس از نقطه تحویل" به گونه ای از گاز طبیعی بهره برداری نماید که مانع انتفاع ازو سایل اندازه گیری متعلق به شرکت نگردد. در غیر اینصورت جریان گاز مشترک قطع و مشمول قسمت ج بند (5،2) این مجموعه خواهد شد.


تعیین میزان مصرف: 

1،5،2. ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیر بنای مفید و حداکثر مصرف ساعتی ساختمان تعیین می گردد.

2،5،2. میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمانهای اداری، تجاری و ... بر اساس زیر بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می شود.

تبصره: میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان، پایان کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت اعلام می گردد مشخص می شود.
3،5،2. جهت مصارف صنعتی، تهیه و طبغ غذا، نانوائیها و ... که علاوه بر مصارف گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد استفاده می نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاه های گاز سوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه و اخذ هزینه برقراری انشعاب خواهد بود. 

6،2. ضوابط تعیین نوع تعرفه

1،6،2. عمومی

1،1،6،2. آموزشی: واحدهای آموزشی با ارائه گواهی مرتبط از وزارت آموزش و پرورش/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ دانشگاه آزاد اسلامی/ جمعیت هلال احمر/ وزارت ورزش و جوانان/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ شورای مدیریت حوزه علمیه / سازمان بهزیستی کشور/ وزارت ارشاد اسلامی/ کمیته امداد امام (ره)/ بنیاد مستضعفان و جانبازان/ وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی/ع سازمان تبلیغات اسلامی.

2،1،6،2. مساجد، حسینیه ها و تکایا با ارائه تاییدیه از وزارت ارشاد اسلامی/ سازمان اوقاف و امور خیریه.

3،1،6،2. نانوائیها شامل فانتزی، سنتی با ارائه تاییدیه از اتحادیه صنف نانوایان.

4،1،6،2.گرمابه های سنتی با ارائه تاییدیه از صنف مربوطه/ مراجع ذیصلاح.

2،6،2. صنعتی

1،2،6،2. انواع واحدهای صنعتی، نانوایی صنعتی با کد مصرف 2، کشاورزی، دامپروری، تاسیسات گردشگری با ارائه تاییدیه از وزارت صنعت، معدن، تجارت/ وزارت جهاد کشاورزی/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

2،2،6،2. پالایشگاه ها، تلمبه خانه ها و واحدهای پتروشیمی با ارائه تاییدیه وزارت نفت.

3،2،6،2. نیروگاه ها با ارائه تاییدیه وزارت نیرو.

4،2،6،2. جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده جهت مصارف حمل و نقل با ارائه تاییدیه شرکت پخش و فرآورده های نفتی.

تبصره1: واحد های متقاضی تغییر در نوع مصرف (تعرفه) می بایست تقاضای تغییر نوع مصرف خود را به همراه مجوزهای مربوطه بر اساس بندها (1، 6، 2) و (2، 6، 2)  به شرکت ارائه دهند.

تبصره2: چنانچه به تشخیص شرکت از گاز برای مصارفی غیر از آنچه که در پیمان فروش قید گردیده استفاده شود، شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و عندالزوم با رعایت بند(10،2) نسبت به تغییر توع تعرفه و اخذ حقوق متعلقه، پس از ارائه مستندات مربوطه و عند الزم تاییدیه نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح اقدام نماید. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع تغییر نوع مصرفی قطعی است.

تعهدات ناشی از صدور صورتحساب:  

1،7،2 مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی، هزینه خدمات مستمر و سایر هزینه های متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید. 

تبصره1: پرداخت هر گونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود. 

تبصره2: پرداخت هر گونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی بعهده مشترک می باشد.

2،7،2. برای برقراری مجدد جریان گاز که در نتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب، قطع شده است مشترک باید علاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب، هزینه قطع و وصل مجدد را که میزان آن توسط شرکت تعیین می گردد پرداخت نماید.  

3،7،2.اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمی کاهد ولی هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور صورتحساب المثنی نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس بند (3،5) اقدام مت نماید.

4،7،2. چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل ازاتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.

تبصره: تصحیح و تعدیل ضروری در تغذیه اطلاعات مربوط به صورتحساب مشترکین بر اساس مجوزهای صادره توسط هیات مدیره شرکت های گاز استانی خواهد بود.

5،7،2. پس از نصب و راه اندازی کنتور/ ایستگاه، مشترک مکلف به پرداخت هزینه خدمات مستمر ماهیانه خواهد بود هر چند که جریان گاز به علت تقاضای مشترک یا عدم اجرای هر یک از موارد مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی قطع گردیده باشد.

6،7،2. چنانچه هنگام مراجعه مامورین، قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک درخواست می گردد تا ظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفن های درج شده در یادداشت مزبور و یا توسط پست به شرکت اعلام نماید. در صورت عدم امکان تعیین مصرف در دو دوره متوالی شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید. برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

7،7،2. دریافت مبلغ علی الحساب از مشترکینی که متقاضی پرداخت بهای گاز مصرفی ماه های آتی خود می باشند؛ بلامانع است.

2،8. تعیین صحت دستگاه اندازه گیری و میزان گاز مصرفی مشترک

1،8،2. مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاههای اندازه گیری گاز تردید داشته باشد می تواند کتباً از شرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاه های مزبور را بنماید. چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی در کار هر یک از دستگاه های اندازه گیری مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد ) با تشخیص شرکت مجدداً محاسبه خواهد گردید. ( روش محاسبه مندرج در بند(6،5) این مجموعه".

2،8،2. چنانچه آزمایش هر یک از دستگاههای اندازه گیری که به تقاضای مشترک انجام می گیرد صحت کار دستگاهها را تائید نماید مشترک مکلف است کلیه هزینه های مربوطه را طبق اعلام شرکت پرداخت نماید. 

3،8،2. هر گاه نماینده شرکت معایبی در دستگاههای اندازه گیری مشاهده نماید نسبت به تنظیم و تصیحح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ تشخیص خرابی کنتور تا زمان زفع نقص با نظر شرکت مجدداً محاسبه خواهد شد.

4،8،2. در صورت تشخیص و تائید هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات و وسایل اندازه گیری از سوی مشترک / مصرف کننده نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد و به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آیین نامه مربوطه علاوه بر جبران خسارتهای وارده تحت تعقیب کیفری توسط مراجع ذیصلاح قضایی قرار خواهد گرفت. بهای گاز مصرفی دوره مذبور با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و از مشترک / مصرف کننده دریافت می گردد. بدیهی است برقراری مجدد جریان گاز پس از تسویه حساب با مشترک / مصرف کننده و اخذ هزینه های مربوطه انجام می پذیرد.

2،9. تجاوز از حداکثر ظرفیت کنتور/ ایستگاه

در صورتیکه میزان مصرف گاز بوسیله مشترک بدون کسب موافقت قبلی شرکت از حد مجاز( ظرفیت کنتور/ ایستگاه منطبق با پیمان فروش که در جداول شماره یک و سه ذیل بند (3،1) نیز می باشد)  تجاوز نماید بهای گاز مصرفی دوره مذبور بات شخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و با 10% افزایش از مشترک/ مصرف کننده دریافت می گردد. 

تبصره: چنانچه در اثر افزایش مصرف آسیبی به دستگاه های متعلق به شرکت وارد گردد هزینه خسارت وارده بر اساس برآورد شرکت از مشترک دریافت خواهد شد. 

2،10. قطع موقت جریان گاز

شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید. در طول مدت قطع پرداخت هزینه خدمات مستمر ماهیانه الزامی است. برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهدبود. 

أ - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده. 
ب - قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح.
ج - مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت .
د - عدم امکان قرائت کنتور در دو دوره متوالی. 
ه - صدور حکم از سوی مراجع قانونی. 
و - ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور / ایستگاه ).
ز - حسب در خواست مشترک بر اساس بند ( 2،3،8) و موارد مشابه در صورت عدم وجود معترض.

ح- در صورتیکه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأساً مبادرت به تغییر کاربری نماید، شرکت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع کند و وصل مجدد آن منوط به ارائه مدارک مثبته با نوع کاربری جدید و عندالزوم ارائه تاییدیه سیستم اوله کشی خواهد بود.

تبصره: در حوادث غیر مترقبه و ضرورت های عملیاتی که باعث قطع و یا محدودیت گاز ( بیش از دو روز) می گردد؛ هزینه خدمات مستمر و هزینه  قطع و وصل دریافت نخواهد شد.

2،11. برقراری مجدد جریان گاز

چنانچه در زمان قطع جریان گاز، مشترک / مصرف کننده رأساً اقدام به برقرای جریان گاز نماید شرکت نسبت به قطع مجدد جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه های متعلقه می باشد . نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است. مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به ورود خسارات جانی و مالی گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده می باشد.

تبصره: درصورتیکه مدت زمان قطع گاز بیش از شش ماه بطول بیانجامد ارائه تاییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی است.

2،12. تغییر نام مشترک:

مالکین می توانند با ارائه احکام قانونی، اسناد رسمی یا مثبته که مورد تایید شرکت باشد تقاضای تغییر نام بنماید. پس از احراز هویت، شرکت نسبت به تغییر نام یا تنظیم لاحقه پیمان فروش اقدام خواهد نمود.

تبصره: تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام های دفاتر ثبت اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.97/06/20

  • تاریخ انتشار :
  • 20 شهریور 1397
  • واحد روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
آخرین اخبار
پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهوری و همراهانش
پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهوری و همراهانش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی در پیامی شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، استاندار آذربای ...
1403/03/01
پیام تسلیت وزیر نفت برای شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی
پیام تسلیت وزیر نفت برای شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی وزیر نفت در پیامی شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی را تسلیت گفت.
1403/03/01
پیام تسلیت معاون وزیر نفت در امور گاز به‌ مناسبت شهادت خادم ملت؛ آیت‌‌ الله سید ابراهیم رئیسی
پیام تسلیت معاون وزیر نفت در امور گاز به‌ مناسبت شهادت خادم ملت؛ آیت‌‌ الله سید ابراهیم رئیسی مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با ارسال پیامی، شهادت خادم ملت، آیت‌ الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی را در سانحه هوایی تسلیت گفت.
1403/03/01
بیانیه هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهوری و هیأت همراه
بیانیه هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهوری و هیأت همراه به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، در بیانه هیئت دولت آمده است:
1403/02/31
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان؛ با ارسال پیامی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفت
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان؛ با ارسال پیامی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفت مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با ارسال بیانیه‌ای شهادت آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محبوب وهمراهان انقلابی ایشان را تسلیت گفت.
1403/02/31
مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور با قهرمانی تیم آذربایجان غربی به پایان رسید
مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور با قهرمانی تیم آذربایجان غربی به پایان رسید رئیس کمیته برگزاری مسابقات ورزشی منطقه 5 صنعت نفت، از قهرمانی تیم فوتسال آذربایجان غربی در نخستین دوره مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور خبرداد.
1403/02/30
در سال 1403صورت گرفت؛ اختصاص بیش از 25 درصد مصرف گاز استان به بخش صنعتی
در سال 1403صورت گرفت؛  اختصاص بیش از 25 درصد مصرف گاز استان به بخش صنعتی مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان زنجان از تخصیص 25.74 درصدی گاز مصرفی استان زنجان در سال گذشته به بخش صنعتی و تولیدی خبر داد.
1403/02/29
معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگو با تلویزیون شانا تصریح کرد؛ اجرای طرح‌های ملی بهینه‌سازی و همراهی مؤثر هموطنان؛ دو عامل مؤثر در پایداری شبکه گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگو با تلویزیون شانا تصریح کرد؛  اجرای طرح‌های ملی بهینه‌سازی و همراهی مؤثر هموطنان؛ دو عامل مؤثر در پایداری شبکه گاز معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اجرای موفق طرح‌های ملی بهینه‌سازی و دو طرح کاهش مصرف در استان‌های خراسان رضوی و یزد خبر داد و گفت: مجموع اقدامات موجب شد تا بتوانیم از زمستا ...
1403/02/26
s