سه شنبه, 01 خرداد,1403

رنگ متن

اطلاعات مورد نیاز مشترکین جزء

درخواست نصب شبکه:

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به واحد اجرای بهره برداری و متقاضی / متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند . واحد اجرای بهره برداری پس از دریافت نقشه تأیید شده شهرداری ، در صورت وجود بروکف خیابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فنی و مهندسی اعلام تا آن واحدنسبت به طراحی شبکه و تهیه نقشه اقدام نماید . واحد اجرای بهره برداری پس ازدریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمانهای آب ، برق ، مخابرات و مجوزحفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ .استعلامات و مجوز حفاری نسبت به ابلاغ به پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود.

شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن:

- هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری انشعاب و یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید. 

تبصره:مدارک مورد نیاز

أ) رویت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن

ب) تاییدیه سازمان نظام مهندسی و یاسایر مراجع ذیصلاح

ج) تاییدیه سازمانهای ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفه

د) در موارد خاص که احراز شرایط مصوبات قانونی مستلزم رویت/ اخذ مدارکی ویژه می باشد طبق ضوابط اقدام می گردد.

- شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست، بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور/ ایستگاه، نوع تعرفه، هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی" را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور/ ایستگاه، نوع مصرف، محل نصب کنتور و رگولاتور/ ایستگاه گاز قطعی خواهد بود.

تبصره: در تغییر کاربری, عندالزوم اخذ تاییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی می باشد.

- برقرار انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی, ایمنی و اقتصادی " این مجموعه امکان پذیر باشد.

تبصره: در صورت عدم وجود امکانات لازم و محدودیت اقتصادی و بنا به تشخیص شرکت، متقاضی می تواند با تایید هیات مدیره شرکت گاز استانی و قبولی کلیه مسئولیت ها، زینه ها و اخذ مجوز های لازم نسبت به اجرای خط انشعاب اختصاصی اقدام نماید، مشروط به آنکه عملیات اجرایی توس گروه/ شرکت پیمانکاری مجاز طبق استانداردها و ضوابط فنی، ایمنی و با نظارت شرکت های گاز استانی انجام و تحویل شرکت گردد. در این صورت پس از تزریق گاز و تحویل، خط انشعاب تا حداکثر ظرفیت خط طبق مقررات شرکت خواهد بود. ضمناً ما به التفاوت برآورد هزینه خط انشعاب فوق الذکر ( در مورادی که بصورت مشترک با سایر مشترکین شهری و روستایی و صنعتی اجرا گردیده) و برآورد هزینه خط انشعاب اختصاصی متقاضی بر اساس برآورد مورد تایید هیات مدیره شرکت گاز استانی که قبل از اجرا به متقاضی اعلام شده، با گاز بهای متقاضی تهاتر خواهد شد.

 - برقراری انشعاب در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می باشد.

تبصره: هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصراَ متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب و صدور قبض

دریافت وجه بنام متقاضی و همچنین برقراری انشعاب دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای نامبرده نسبت به ملک نخواهد بود.

درخواست نصب انشعاب(علمک):
متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات وتجهیزات براساسدرخواست فوق به محل مراجعه و اطمینان از مصرف کمتر از۱۶۰ مترمکعب درساعت و فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع و وجود شبکه و سایر شرایط لازم نسبت به تعیین محل علمک اقدام مینماید . متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه می نماید ، پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه ان به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد نصب انشعاب .جدید برای متقاضیان در محدوده شهر ها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی و اخذ مجوزهای صادره می باشد.
توضیح : در صورتیکه مصرف واحد متقاضی علمک بیشتر از ۱۶۰ متر مکعب و فشار یک چهارم پوند باشد متقاضی  بایستی به واحد هماهنگی فروش عمده راهنمایی گردند.
اجرای لوله کشی داخلی:
متقاضی / متقاضیان در صورت وجود علمک گاز می توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسیساختمان یا دفاتر مجریان مجاز لوله کشی گاز داخلی در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله کشی با آنان نسبت به گاز کشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند . شرکت مجری موظف است سیستم لوله کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرا و نقشه اجرایی را به تأیید بازرس / بازرسین آن سازمان رساند . امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأیید شده سیستم لوله کشی گاز متقاضی را به اداره گاز ناحیه / شهرستان مربوطه ارسال یا تحویل متقاضی / متقاضیان نماید .

مسئولیت اجرا، بهره برداری، لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک:

شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد. مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی، نصب تجهیزات مربوطه، بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی مربوطه را رعایت نماید چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 تبصره1: مشترکینی که گاز تحویلی به آنها بنا به نیاز و نوع مصرف متقاضی فاقد موارد افزودنی بودار کننده می باشد موظفند در بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط ایمنی موبوطه را رعایت نمایند.  

تبصره2: مشترک مکلف است " پس از نقطه تحویل" به گونه ای از گاز طبیعی بهره برداری نماید که مانع انتفاع ازو سایل اندازه گیری متعلق به شرکت نگردد. در غیر اینصورت جریان گاز مشترک قطع و مشمول قسمت ج بند (5،2) این مجموعه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری جزء
۱-     رویت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن
۲-    اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی
۳-    اصل فیش واریز هزینه اشتراک
۴-    تاییدیه سازمانهای ذیربط در خصوص تعیین تعرفه برای موارد خاص
۵-    مجوز فعالیت برای ساختمانهای غیر مسکونی
۶-    رویت سند مالکیت و درج شماره آن در قرارداد فروش گاز
7-   رویت پروانه ساختمانی و یا پایان کار و ذکر شماره آن در قرارداد فروش گاز (در صورت نداشتن پروانه ارائه تاییدیه از مرجع صدور پروانه – در شهرها شهرداری و در روستاها دهیاری )
لطفا پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر به دفاتر پستی مراجعه فرمائید*
نحوه اشتراک پذیری:
متقاضی بعد از تحویل نقشه لوله کشی از سازمان نظام مهندسی جهت تشکیل پرونده به یکی از دفاتر پستی / پیشخوان دولت مراجعه می نماید.
ضوابط واگذاری انشعاب/ اشتراک: 
- به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود. در صورت درخواست متقاضی/ متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد .
 - واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک / مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد.
 - در مجتمع های مسکونی / تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک / واحدها بلامانع است.
 - واگذاری اشتراک مستقل به واحد های صنعتی، مسکونی، تجاری و اداری ( شهرکها / مجتمعهای مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که که شبکه داخلی شهرک توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استاندارد های شرکت ملی گاز ایران اجرا و تحویل شرکت های گاز استانی / شهری گردد بلامانع می باشد.
 تبصره1: شرایط تحویل شبکه های داخلی مجتمع ها مطابق فرم مربوطه " با مشخصات مندرج در بند (6،4) این مجموعه می باشد.
تبصره2: در صورت درخواست متقاضیان، طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت بلا مانع می باشد. 
5،2،2. واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد یا ترکیبی از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد در صورت درخواست متقاضی/ متقاضیان بلا مانع است. 
6،2،2. واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها، گاراژها و ... با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد .
7،2،2. استفاده چندواحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد. 
تبصره1: نصب دستگاه اندازه گیری برای تفکیک اشتراک یک/ چند واحد در محل ایستگاه تقلیل فشار با رعایت ضوابط فنی و ایمنی بلامانع است. ظرفیت ایستگاه هر اشتراک مجزا معادل ظرفیت کنتور مناسب مصرف واحد/ واحدهای مربوطه خواهد بود.
تبصره2: زمین مورد نیاز ایستگاه مربوطه طبق استاندارد های شرکت ملی گاز توسط متقاضیان تهیه و به شرکت گاز صلح بلاعوض گردد.
تبصره3: هزینه تمام شده ایتسگا تقلیل فشار به تناسب میزان درخواست متقاضی نسبت به ظرفیت ایستگاه پرداخت می گردد. سهم پرداخت شده توسط متقاضی می بایست به شرکت صلح بلاعوض گردد.
تبصره4: در صورتی که بر تامین نیاز آتی و بنا به درخواست شرکت، متقاضی/ متقاضیان تمایل به نصب ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت بالاتر از نیار خود را داشته باشند با صلح بلاعوض آن به شرکت، سهم مازاد بر نیاز متقاضی/ متقاضیان پس از راه اندازی در قالب گاز بهای همان واحد/ واحدها در قبوض گاز لحاظ و کسر خواهد شد.
 8،2،2. تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس در صورت اخذ ما به التفاوت هزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع هزینه های برقراری انشعابات قبلی " به نرخ روز" و بالعکس بلامانع است.
 تبصره1: در تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس اقاله قرارداد/ قراردادهای قبلی به درخواست مشترک و واگذاری یک/ چند اشتراک بر اساس شرایط جدید و نرخ روز بلامانع است.
تبصره2: در مورادی که برخی واحدهای مصرف کننده، متقاضی اشتراک جداگانه حسب بندهای (2،2،2) و (2،2،5) و(2،2،7) می باشند واگذاری اشتراک مستقل با اخذ هزینه برقراری انشعاب ( بدون احتساب سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی) مشروط به آنکه " تعداد واحد" و " ریر بنای" اشتراک قبلی اصلاح گردد و در صورت نیاز به اصلاح ظرفیت کنتور/ ایستگاه، مطابق جدول شماره یک کوضوع بند( 4،2،3) اقدام می گردد. 
تبصره3: در مورادی که ادامه بهره برداری از انشعاب مستلزم تدوین الحاقیه و یا تغییراتی در مفاد پیمان فروش گاز طبیعی گردد، تمدید قرارداد صرفاً با استفاده از فرم پیمان فروش گاز طبیعی مندرج در فصل ششم( ضمائم) این مجموعه که به امضاء طرفین رسیده باشد انجام می گردد.
تبصره4: واگذاری اشتراک به متقاضیانی که ترکیبی از واحدهای مسکونی و سایر مصارف می باشند، صرفاً با لحاظ نمودن تعداد واحد/ واحدهای مسکونی بر اساس مستندات، اشتراک پذیری با تعرفه خانگی بلا مانع است.
9،2،2. در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحد های باقیمانده ( واحدهای تجمیعی) با ارائه تاییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.
 تبصره: در حالتی که تقلیل ظرفیت کنتور یا ایستگاه، مورد نیاز باشد، طبق بند (3،1،3) قرارداد تعدیل می شود، لیکن هیچ گونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد.
صدور قبض المثنی:
مشترکین می توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و یا عدم دریافت آن از مامور توزیع، به اداره ناحیه / شهرستان مراجعهو درخواست المثنی نمایند . بدیهی است ارائه یک قبض قبلی .برای صدور المثنی الزامی است.
تسویه حساب:
مشترک می تواند با  پرداخت آخرین قبض صادره و با مراجعه به اداره گاز ناحیه / شهرستان آخرین رقم قرائت شده کنتور را ارائه و درخواست تسویه حساب تا تاریخ روز نماید . واحد فوق نسبت به ارایه  تسویه تا رقم اعلام شده اقدام  خواهد نمود ، بدیهی است این اقدام .میتواند برای استعلام محضری نیز انجام پذیرد.
2،12. تغییر نام مشترک :
مالک جدید می تواند با ارائه اصل و کپی سند مالکیت ‚  کد پستی ده رقمی ‚ اصل و کپی شناسنامه ‚ اصل آخرین قبض پرداخت شده گاز تقاضای تغییر نام پرونده . را نماید . شرکت پس از احرازهویت و تسویه حساب کامل اقدام به تغییر نام خواهد نمود. مالکین می توانند با ارائه احکام قانونی، اسناد رسمی یا مثبته که مورد تایید شرکت باشد تقاضای تغییر نام بنماید. پس از احراز هویت، شرکت نسبت به تغییر نام یا تنظیم لاحقه پیمان فروش اقدام خواهد نمود.
تبصره: تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام های دفاتر ثبت اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.
اصلاح صورتحسابهای اشتباه:
در صورت ارائه صورتحسابهای اشتباه توسط مشترک ( اعم از نام - آدرس - سریال کنتور - تاریخ و یا مبالغ مندرج در قبض ) شرکت پس از بررسی نسبت به اصلاحآن اقدام  می نماید.
 تعویض کنتور خراب:
مشترک مکلف است در صورت از کار افتادن کنتور مراتب را سریعاً به اطلاع شرکت برساند . شرکت موظف است موضوع را بررسی و درصورت صحت ادعا نسبت به تعویض آن اقدام نماید . بدیهی است گاز مصرفی ایام فوق طبق نظر کارشناس محاسبه و اخذ خواهد گردید . لازم به توضیح است چنانچه از کار افتادن کنتور به دلیل دستکاری تشخیص داده شود خسارت کنتور نیز جداگانه محاسبه و از مشترک اخذ می گردد . چنانچه مشترک در صحت کار کنتور تردید داشته باشد می تواند کتباً ازشرکت تقاضای آزمایش صحت کارکرد کنتور مزبور را نماید،شرکت پس از دریا فت هزینه ها یمربوطه اقدام به آزمایش لازم خواهد نمود .بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخقرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجددامحاسبه خواهد گردید
2،10. قطع موقت جریان گاز:
شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید. در طول مدت قطع پرداخت هزینه خدمات مستمر ماهیانه الزامی است. برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهدبود. 
أ - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده. 
ب - قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح.
ج - مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت .
د - عدم امکان قرائت کنتور در دو دوره متوالی. 
ه - صدور حکم از سوی مراجع قانونی. 
و - ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور / ایستگاه ).
ز - حسب در خواست مشترک بر اساس بند ( 2،3،8) و موارد مشابه در صورت عدم وجود معترض.
ح- در صورتیکه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأساً مبادرت به تغییر کاربری نماید، شرکت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع کند و وصل مجدد آن منوط به ارائه مدارک مثبته با نوع کاربری جدید و عندالزوم ارائه تاییدیه سیستم اوله کشی خواهد بود. 
تبصره: در حوادث غیر مترقبه و ضرورت های عملیاتی که باعث قطع و یا محدودیت گاز ( بیش از دو روز) می گردد؛ هزینه خدمات مستمر و هزینه  قطع و وصل دریافت نخواهد شد.
2،11. برقراری مجدد جریان گاز 
چنانچه در زمان قطع جریان گاز، مشترک / مصرف کننده رأساً اقدام به برقرای جریان گاز نماید شرکت نسبت به قطع مجدد جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه های متعلقه می باشد . نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است. مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به ورود خسارات جانی و مالی گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده می باشد.
تبصره: درصورتیکه مدت زمان قطع گاز بیش از شش ماه بطول بیانجامد ارائه تاییدیه مجدد سیستم لوله کشی داخلی از مراجع ذیصلاح الزامی است.
تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرار داد:
چنانچه مشترک اقدام به تغییر کاربری اشتراک نماید باید با در دست داشتن آخرین قبضپرداخت شده بلا فاصله مراتب رابه شرکت اطلاع دهد. شرکت موظف است طبق مقررات نسبت به تغییر تعرفه نوع مصرف مشترک اقدام نماید.تعیین تاریخ تغییر ونوع مصرف بعهده کار شناس شرکت خواهد بود .مشترک میتواند در صورت قرار گرفتن ملک خوددر طرح تخریب و یا نو سازی شهرداری کتبا درخواست فسخ قرار داد نماید .شرکت پس ازبررسی لازم و جمع آوری تجهیزات منصوبه و تسویه حساب کامل نسبت به فسخ قرارداد واسترداد بخشی از هزینه برقراری انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.
جابجائی یا جمع آوری علمک گاز:
چنانچه به دلیل تخریب یا نو سازی ملک. محل علمک گاز نامناسب تشخیص داده شود شرکت اقدام به جابجائی یا جمع آوری علمک خواهد نمود.هزینه اقدام مذکور به عهده متقاضی/مشترک میباشد.
وصول مطالبات:
مشترک مکلف است آبونمان ثابت ماهیانه و بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. درصورتی که مشترک وجه صورت حساب رادر مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز راقطع خواهد نمود. برقراری مجدد جریان گاز پس از تسویه حساب کامل و پرداخت هزینه قطع وصل مقدور خواهد بود.
رفع حوادث و خسارات به شبکه - انشعابات و تجهیزات منصوبه( کنتور ، رگلاتور و اتصالات)
از مشترکین وشهروندان محترم در خواست می گردد در صورت مشاهده نشت از شبکه یا انشعاب و یاحفاریهای انجام شده بر روی شبکه های گاز و یا خسارت وارده به هر یک از تأسیسات شرکت مراتب را سریعاً به واحد امداد با تلفن ۱۹۴ اطلاع نمایند . لازم به توضیح است شبکه های گاز در سطح شهر اعم از فولادی یا پلی اتیلن دارای نوار زرد اخطار بر روی خاکسرند بالای لوله فوق می باشد .
بررسی پیشنهادات و انتقادات مشترک / متقاضیان / شهروندان:

کلیه مشترکین / متقاضیان / شهروندان محترم می توانند با تماس تلفنی و یا حضوری به اداره گاز مستقیماً پیشنهادات و انتقادات خود را به اطلاعمسئول مربوطه برسانند . در صورت تمایل می توانند مواردمورد نظر خود را با تلفن از طریق روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان پیگیری نمایند . بدیهی است این واحد مراتب را تا حصول نتیجه اقدام خواهد نمود. تاریخ بروز رسانی 97/06/20


  • تاریخ انتشار :
  • 20 شهریور 1397
  • واحد روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان
آخرین اخبار
پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهوری و همراهانش
پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای درگذشت شهادت‌گونه رئیس‌جمهوری و همراهانش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی در پیامی شهادت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، استاندار آذربای ...
1403/03/01
پیام تسلیت وزیر نفت برای شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی
پیام تسلیت وزیر نفت برای شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی وزیر نفت در پیامی شهادت خادم ملت و «شهیدجمهور»، سیدابراهیم رئیسی را تسلیت گفت.
1403/03/01
پیام تسلیت معاون وزیر نفت در امور گاز به‌ مناسبت شهادت خادم ملت؛ آیت‌‌ الله سید ابراهیم رئیسی
پیام تسلیت معاون وزیر نفت در امور گاز به‌ مناسبت شهادت خادم ملت؛ آیت‌‌ الله سید ابراهیم رئیسی مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با ارسال پیامی، شهادت خادم ملت، آیت‌ الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی را در سانحه هوایی تسلیت گفت.
1403/03/01
بیانیه هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهوری و هیأت همراه
بیانیه هیأت دولت در پی شهادت رئیس‌جمهوری و هیأت همراه به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، در بیانه هیئت دولت آمده است:
1403/02/31
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان؛ با ارسال پیامی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفت
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان؛ با ارسال پیامی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان را تسلیت گفت مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با ارسال بیانیه‌ای شهادت آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محبوب وهمراهان انقلابی ایشان را تسلیت گفت.
1403/02/31
مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور با قهرمانی تیم آذربایجان غربی به پایان رسید
مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور با قهرمانی تیم آذربایجان غربی به پایان رسید رئیس کمیته برگزاری مسابقات ورزشی منطقه 5 صنعت نفت، از قهرمانی تیم فوتسال آذربایجان غربی در نخستین دوره مسابقات فوتسال منطقه 5 صنعت نفت کشور خبرداد.
1403/02/30
در سال 1403صورت گرفت؛ اختصاص بیش از 25 درصد مصرف گاز استان به بخش صنعتی
در سال 1403صورت گرفت؛  اختصاص بیش از 25 درصد مصرف گاز استان به بخش صنعتی مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان زنجان از تخصیص 25.74 درصدی گاز مصرفی استان زنجان در سال گذشته به بخش صنعتی و تولیدی خبر داد.
1403/02/29
معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگو با تلویزیون شانا تصریح کرد؛ اجرای طرح‌های ملی بهینه‌سازی و همراهی مؤثر هموطنان؛ دو عامل مؤثر در پایداری شبکه گاز
معاون وزیر نفت در امور گاز در گفت‌وگو با تلویزیون شانا تصریح کرد؛  اجرای طرح‌های ملی بهینه‌سازی و همراهی مؤثر هموطنان؛ دو عامل مؤثر در پایداری شبکه گاز معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از اجرای موفق طرح‌های ملی بهینه‌سازی و دو طرح کاهش مصرف در استان‌های خراسان رضوی و یزد خبر داد و گفت: مجموع اقدامات موجب شد تا بتوانیم از زمستا ...
1403/02/26
s