دوشنبه, 30 دی,1398

واحد خدمات مالی

شـرح وظایف واحد خدمات مالی 

رییس امور مالی و پشتیبانی: خانم رستمخانی

تلفن : 33455805

حسابداری خزانه

1- نگهداری وکنترل موجودیبانکیوصندوق.

2- افتتاح ویاانسداد وکنترل کلیه حسابهای شرکت گاززنجان.

3- صدورچک برای کلیه اسنادجاری وعمرانی ,انشعاب واشتراک وذیحسابی وهمچنین وصول ویا تحویل چکهای صادره.

4- نگهداری وثبت، کنترل، ایجاد وابطال اسناد اعتباری اعم ازچک های تضمینی،  سفته، ضمانتنامه هاوتعهدات محضری.

5- صدوراسناد،دریافت برای واریزی‌ها و قطعی کردن کلیه اسنادصادره.

حسابداری جاری

1- پرداخت و تسویه هزینه های جاری و رسیدگی به تنخواه گردانهای شرکت

2- صدور اعلامیه و رفع مغایرتهای شرکت با سایر شرکتها

3-پرداخت و کنترل علی الحساب هزینه های جاری

4-پرداخت و کنترل مالیات مکسوره سندهای جاری

5- پاسخگوئی به حسابرسان و ارباب رجوع و همکاران

6- وارد کردن خرید های انجام شده به سیستم خرید صورت معاملات فصلی

حسابداری حقوق و دستمزد

1-    ایجاداسناد مالی در ارتباط با استخدام، انتقالی و استعفاء و بازنشستگی و غیره در رابطه با پرسنل رسمی وقرارداد مستقیم

2-    انجام کلیه پرداخت ها یا کسر از پرسنل رسمی و  قرارداد مستقیم

3-    انجام کلیه امور مربوطه به امور صندوقهای پس انداز و رفاه کارکنان نفت

4-   انجام کلیه امورمربوط مالیات پرسنل رسمی و  قرارداد مستقیم

5-    انجام کلیه امورمربوط به بیمه  پرسنل  قرارداد مستقیم نهایی جهت ارائه به تامین اجتماعی

6-    صدور کلیه اسنادمرتبط با حقوق ودستمزد و چاپ کنترل کلیه سندهای صادره طی ماه بانک و پرداخت حقوق و دستمزد

7-    تهیه صورت مغایرت های  بانکی واحد خزانه

8-   کنترل حسابهای مالی واحد مربوطه

حسابداری کالا

1-    صدور اسناد پرداخت بابت خرید کالا از فروشندگان وخریدنیابتی ازشرکت بازرگانی گازایران وسایرشرکتهای استانی وتطبیق حسابهای فی مابین باشرکتهای گروه

2-    صدوراسنادسیاهه درسیستم یکنواخت کالاوکنترل اسنادرسیدوسفارش

3-    تهیه گزارش خریدهای فصلی ازفروشندگان وارائه به دارایی

4-    کنترل وتطبیق حسابهای موجودی کالاطبق دفاترباسیستم یکنواخت کالا

5-    صدوراسنادتعدیل موجودی /تاییداسنادفروش اسقاطی /تاییداسناداضافه وکسری انبار

حسابداری بودجه

1-     بودجه جاری:براورد و کنترل هزینه های جاری و عملیاتی شرکت که بطور مداوم و مرتب پرداخت میگردد و هیچگونه افزایشی در دارائیها ثابت و اموال شرکت بوجود نمی آورد.

2-     .بودجه سرمایه ای:شامل پیش بینی و کنترل هزینه طرحهای سرمایه ای یا عمرانی ،مانند خرید یا ایجاد دارایی.

3-     وظایف کلی : -ایجاد چارچوب لازم به منظور کنترل های مالی و برنامه ریزی جهت انجام و خاتمه منطقی عملیات-برنامه ریزی جهت چگونگی تامین اعتبار و دریافت وجوه مورد نیاز-کنترل هزینه ها و برنامه ریزی جهت هرگونه هزینه های آتی-برنامه ریزی جهت امکان استفاده بهتر و موثرتر از تمامی منابع و مقررات سازمان-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای سال آتی و بودجه اصلاحی برای  سال جاری –تهیه گزارشات بودجه که بیانگر برنامه ها و سیاست های شرکت در قالب اعداد و ارقام است.

4-     حسابداری طرحهای عمرانی: شامل عملیات مرتبط با پیمانهای جاری و عمرانی از جمله  صدور اسناد مربوط به صورت وضعیتهای ارسالی و  سایر صورت وضعیت های عمرانی فاقد پیمان، پاسخگویی درخصوص عملکرد مالی پیمانکاران به پیمانکاران و کلیه  سازمانهای ذیربط درخواست کننده ،  همچنین  تصفیه مالی پیمانهای خاتمه یافته .

حسابداری اموال

1-کنترل تمام اسنادحسابداری وثبت اموال منقول وغیرمنقول درسیستم اموال

2-ثبت اموال نامشهود وسپرده بابت اشتراک برق وآب و...درسیستم اموال

3-کنترل ورود وخروج اموال وجابجایی اموال درهنگام جابجایی سمت ها یا واحدها وتکمیل فرم مربوطه وتغذیه دارننده جدید اموال وحذف دارننده قبلی اموال درسیستم

4-ثبت پیمان های تکمیل شده در حساب اموال وکنترل پکیچ پیمان وثبتایستگاههای سی. جی. اس و تی. بی. اس درسیستم اموال جهت نگهداری امار ایستگاههای مذکور

5- استهلاک گیری اموال منقول وغیر منقول وکنترل هزینه استهلاک دردفاتر

6-    ثبت اسقاط وفروش اموال وتکمیل فرم مربوطه وحذف ازسیستم اموال

7- مشاهده فیزیکی اموال والصاق برچسب واطمینان از رسید اموال خریداری شده به شرکت

8-کنترل اموال خارج شده ازشرکت جهت تعمیرات وغیره وحصول اطمینان از برگشت اموال به شرکت

حسابداری فروش

1- صدورسندهایمحرماهه برای حسابهای انشعاب وخسارت(بانکملی)حساب 2174632504007 (مشترکینعمدهوخطاختصاصی)

 2- دریافتوکنترللیستمشترکینجدیدارسالیازنواحیباحسابهایانشعاببانکهابطوریکهاطمینانکاملازواریزهزینهبرقراریانشعابتوسطکلیهمشترکینحاصلگردد.

3- تهیهصورتمغایرتبانکیکلیهحسابهایبانک(بهصورت ماهیانه )

4- ثبت کارمزدهای کلیه بانکها(21بانک) پس ازبررسی وسندرسی های لازم وسپس صدور سند مربوطه

5- دریافت گزارش بانکی از حساب 1836ملت مربوط به وصولی گازبهاء از مشترکین و حساب 4007 ملی بابت هزینه اشتراک پذیری هر15 روز یک بار و ارسال آن به شرکت ملی گاز .

 6- ثبتابلاغیهدستورکاریها واختصاصشمارهدستورکاریپساز اطمینانیافتنازواریزمبالغبحساب و تهیه نامه خطاببهبهرهبرداریوصدوراسناددریافتو سپس ایجاد پرونده برای هر مشترک ودر صوت موافقت مدیر عامل مبنی بر پرداخت اقساطی هزینه های گازرسانی  پساز ارائه قبوض اقساط وتایید واحد حقوقی صدور سند روزنامه وتحویل قبوض به واحد خزانه داری جهت اقدامات بعدی

7-    جوابگوییبهسئوالاتمشترکینعمده

8-    کنترلحسابهای 8527،8241،8249،8300،8286،8296،8349،8350،8535 ،8239و سایر حسابهای فروش(بصورت ماهیانه )

9-    بررسی کلیه گزارشهای کارت 75 نواحی بطوریکه کلیه کارتهای 75نواحی دریافت ، تائید وسوابق درواحد نگهداری گردد.

10- ثبت بازیافت اسناد مناقصه واریزی بحساب 2174632504007ارسالی از امور قراردادها

11- صدور اسناد پرداخت برای عودت حق انشعابها ارسالیازواحدبهرهبرداری

12-   دریافت گزارشات از واحد کامپیوتر بعد از هر بروز رسانی

13-  بررسی کلیه گزارشهای حسابداری مبالغ متفرقه نواحی (تطبیق)بطوریکه کلیه کارتهای 74زنجان ونواحی دریافت وپس از بررسی وتائید ثبت صورت می پذیرد.

14-   بررسی  حساب 8567بیمه مشترکین وثبت حسابداری ومحاسبات مربوطه و ارسال آن به ستاد.

15-  بررسی کلیه گزارشهای پرداختهای مشترکین (دریافت وبررسی لیستهای تغذیه مجددته سوشهای نواحی )

16- پیکیری ودریافت بموقع صورتحسابهای بانکها همچنین حواله مربوطه ومغایرت گیری بابرنامه BANK قبل ازهربروزرسانی باتوجه به مهلت پرداخت قبوض (رفع مغایرتهای احتمالی بطوریکه بانکهاوجوه قبوض را به موقع پرداخت نمایندویا فایل ارسالی بانکهاازاینترنت توسط دریافت کننده فایلهااخذگردد.)

17-  مشخص نمودن کلیه واریزیهای نامشخص حسابهای بانک ملی و ملت و سپس صدور سندهای مربوط به  گازبهاء(حداقل هرماهه)

18- تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای بانک ملی ورفع مغایرتهاوحساب 8239 به صورت ماهیانه

19- تایید دریافت فایلهای اینترنتی قبل از ارسال به واحد کامپیوتر جهت بروزرسانی (کنترل  روزهای واریزوکدتعدیل ها)

20- تهیه  گزارشات درخواستی حسابرسان

21- تهیه و ارئه گزارشات و آماردرخواستی حسابرسان ،دیوان محاسبات ،وصول مطالبات و.....

22- دریافت گزارشات ته سوشهای تغذیه شده و اعلام تائید چاپ به واحد کامپیوتر

23- تعامل وهمکاری با مسئول مشترکین نواحی در خصوص مسائل ومشکلات پیش امده درخصوص قبضها

24- کنترل وصدور اسناد متقابل ارسال شده توسط ستاد و سایر شرکتها

25- تماس وتعامل با سازمانها(نیروهای انتظامی ،سپاه ،و....)در خصوص ثبت گازبها وصول شده توسط ستاد

26- تهیه گزارشات لازم جهت صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی

27- تهیه وکنترل گزارش cngها وشرکت در جلسات وصول مطالبات وارائه توضیحات لازم

28- اجرای دستورالعمل فروش اقساطی گازبها و انشعاب با محاسبه کارمزد سال 93 برای متقاضیان تقسیط

29- تهیه گزارش مالیات برارزش افزوده گازبهاء مشترکین بصورت سه ماهه و ارائه آن به واحد دفترداری

حسابداری نهایی

1-    هماهنگی با واحدهای مالی جهت صدور اسناد مالی در ماه مطابق با ماه مربوطه

2-    اخذ فایل عملیات مالی به ترتیب دریافت ،پرداخت ،روزنامه ،ادیت وتعدیل حسابها طی حدودا" 15دوره

3-    ایجاد،حذف و ویرایش حسابهای مالی باتوجه به عملیات شرکت وپیگیری جهت اعمال در دفاتر

4-    رابط مستمر دیوان محاسبات ،سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی در طی سال جهت ارائه ارائه مدارک واسناد مالی

5-    تحریر دفاتر روزنامه وکل در طی سال برای 15دوره مالی

6-    پاسخ به نامه های مربوط به حسابداری نهایی ارسالی از طرف ستاد ،دیوان محاسبات ،سازمان حسابرسی و...

7-    پیگیری پرونده مالیات عملکرد ، سود و... مربوط به سالهای گذشته ،جاری وآینده شرکت

8-    نگهداری وتکمیل پرونده وتنظیم اظهار نامه مالیات برارزش افزوده هر فصل

9-    فعالیتها وعملیات پایان سال مالی  شامل:

10-   اخذ اطلاعات ومدارک از واحدهای مالی وغیر مالی وتهیه اولین نسخه صورتهای مالی

11-   ارتباط مستقیم وتنگاتنگ باحسابرسان مستقر در شرکت از 15  اردیبهشت هر سال تابرگزاری مجمع جهت تهیه صورتهای مالی مورد قبول مدیریت شرکت و سازمان حسابرسی طی حدود 2ماه

12-   ارائه آمار واطلاعات صورتهای مالی به ستاد جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران

13-    ارائه آمار واطلاعات صورتهای مالی به استانداری جهت تهیه گزارش تولید استان

14-   تکمیل اظهار نامه مالیاتی شرکت حداکثر تا پایان تیرماه

حسابداری اعلامیه ها

1-      انجام عملیات مالی بین شرکتهای هم گروه وهم خانواده

رابط مالی وکامپیوتر

1- نگهداری از سیستم خزانه داری (پشتیان گیری، رفع اشکالات ، هماهنگی با طراح سیستم جهت بروزرسانی برنامه فوق و نگهداشت سیستم مالی)

2-    نگهداری بروزرسانی نرم افزار  کنترل دفاتر مالی

3-    نگهداری بروزرسانی نرم افزار حقوق ودستمزد

4-    دریافت فایلهای کالا ، حقوق دستمزد و مشترکین از سیستم Main

5-    دریافت فایلهای قبوض پرداختی گازبها از بانکهای عامل

6-    تهیه فایل پرداختی مشترکین و تغذیه آن به سیستم مشترکین

7-    تهیه نرم افزارهای جهت سهولت کار همکاران در واحد مالی بابت گزارش گیری از سیستم های مالی و حقوق دستمزد

8-    دریافت دفاتر مالی به صورت دوره ای در هرماه به تعداد12عدد

9-    دریافت فایلهای حقوق و دستمزد از ستاد و تعذیه آن به سیستم حقوق و دستمزد ستاد و شرکت

10-  ارائه دیسک حقوق دستمزد به بانک جهت واریز حقوق پرسنل محترم

11-  ارسال فایل بیمه کارگری به تامین اجتماعی و ارائه چک بیمه فوق 96/09/20

آخرین اخبار
مشارکت بیش از 83 درصدی مشترکین گاز استان زنجان در طرح حذف قبوض کاغذی گاز
شرکت گاز استان زنجان در جهت اجرای پروژه حذف صورتحساب کاغذی گاز در مدت یک ماه توانسته است، اطلاعات بالغ بر 286 هزار و 601 مشترک خود را دریافت کند
1398/10/28
تعداد مشترکین گاز زنجانی از مرز 340 هزار مصرف کننده؛ گذشت
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با همت کارکنان خدوم این شرکت؛ توفیق ارائه خدمت به ۳۴۰ هزار و ۳۷۰ مشترک گاز طبیعی را در استان داریم.
1398/10/16
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان: دانش آموزان زنجانی بازوانی توانمند در اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در استان
یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان زنجان، فرهنگ سازی عمومی برای آشنایی مشترکین با خطرات احتمالی گاز طبیعی است که در این میان دانش آموزان؛ نقشی مهم و کاربردی ایفا می کنند.
1398/10/16
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان: پیمانکاران و تامین کنندگان کالا از این پس برای انجام مناقصات، استعلامات و مزایده ها؛ از طریق سامانه "ستاد" ثبت نام و مشارکت کنند
با راه اندازی سامانه "ستاد"، انجام کلیه مناقصات، استعلامات و مزایده ها در شرکت گاز استان زنجان از طریق این سامانه انجام می گیرد.
1398/10/04
هم راستایی توانمندیها و تلاش برای ارائه خدمات به مشترکین با بالاترین کیفیت؛ در سایه همت کارکنان جوان گاز زنجان
ارزیابان سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران با حضور سه روزه خود؛ فرآیند ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت گاز استان زنجان را مورد ارزیابی قرار دادند.
1398/09/27
رویکرد تعاملی و دریافت نیازها و انتظارات مشترکین در الویت کاری شرکت گاز استان زنجان
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان اعلام کرد: به منظور دریافت نیازها و انتظارات مشترکین زنجانی؛ کانال های ارتباطی متعددی طرح ریزی و در اختیار ذینفعان این شرکت قرار داده شده است.
1398/09/27
دوره آموزشی پیشگیری از بیماری های HIV و آنفولانزا در شرکت گاز استان زنجان برگزار شد
رعایت اصل خود مراقبتی و اصول بهداشتی اولیه؛ مهمترین راهکار در پیشگیری از ابتلا بهHIV و آنفولانزا محسوب می‌شود که افراد با مدنظر قرار دادن آن می‌توانند از ابتلا به این بیماری ها مصون بمانند. دوره آ ...
1398/09/27
کسب امتیـاز 95 توسـط گـاز زنجـان؛ نتیجـه ارزیابی عملکـرد سـال 97 دستگـاه های اجـرایی و نهادهـای عمومی استان
گاز زنجان با اجرای برنامه های10 گانه درون سازمانی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب؛ امتیاز 95 را بین 52 دستگاه اجرایی استان کسب کرد. گاز زنجان با اجرای برنامه های10 گانه درون سازمانی در ترویج فرهنگ عفاف و ح ...
1398/09/27
s